AVÍS LEGAL
PROTECCIÓ DE DADES I SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
El present document té per objecte descriure la política de protecció de dades de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ S.L.L, amb nº de CIF: B25736414 amb adreça Camí de l'Ermita de sant salvador, polígon 7 parcela 24, 25750 Torà, Lleida.

Les dades de caràcter personal recollides  a través dels portals o pàgina Web de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzat, sent aquesta Societat titular i responsable del mateix, el qual, conforme a la normativa vigent, es troba degudament registrat en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

Als formularis del Registre on es demanin dades de caràcter personal, s’assenyalaran els diferents camps l’emplenament dels quals sigui necessari per realitzar el registre corresponent mitjançant asterisc (*). Així, llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals
són voluntàries, sense que la falta de resposta a les esmentades preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Per això, l’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són verídiques i es fa responsable de comunicar a aquestes qualsevol modificació en les mateixes.
El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del portal o pàgina Web, té com a finalitat la gestió de la relació contractual o extracontractual establerta amb l'Usuari, la gestió i/o administració dels serveis a què l'Usuari se subscrigui i, la tramesa per mitjans tradicionals o electrònics, d’informació operativa i comercial dels productes i/o serveis de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ .

Sense perjudici de l’assenyala’t en el paràgraf anterior, de conformitat amb el disposat en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per a la tramesa, via correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, d’informació comercial sobre productes i serveis de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ , se sol·licita l’autorització expressa de l'Usuari. Així, si l'Usuari no desitja que li sigui enviada informació comercial i publicitària via correu electrònic o altre mitjà equivalent, haurà  d’indicar-ho de forma expressa enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica o e-mail granjaescolalauro@gmail.com,  indicant en l'Assumpte del missatge el següent text:
NO DESITJO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL.

L´esmentada notificació s’haurà de realitzar des del mateix correu electrònic que sigui facilitat en el corresponent formulari de Registre.
L'Usuari titular de les dades personals podrà exercir, mitjançant comunicació escrita remesa per correu postal, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent en l’adreça assenyalada en l’encapçalament de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu certificat i indicant al sobre "BAIXA REGISTRE INTERNET".
A la carta haurà  d’indicar: - L’adreça electrònica amb la qual figura la seva alta en la nostra base de dades - La contrasenya que utilitza per accedir als nostres serveis online - Fotocòpia de DNI - Adreça postal - Telèfon de contacte.

La GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades mitjançant el formulari de Registre  de la pàgina Web, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable.  No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers titularitat de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través del Portal, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials L'Usuari autoritza a la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ per comunicar les esmentades dades a tercers, per a la seva utilització en qualsevol de les finalitats indicades en el paràgraf quart de la present política, considerant-se l'Usuari informat d’aquesta cessió als esmentats cessionaris en virtut d’aquest apartat.

El lliurament de les dades de caràcter personal a través de qualsevol mitjà establert al Portal o pàgina Web, suposa l’autorització expressa de l'Usuari per realitzar el tractament assenyalat en els paràgrafs anteriors.
Així mateix, la utilització de la pàgina Web de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ i de qualsevol dels serveis que en ell s’incorporen, suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en el present apartat. Per això, vostè, l'Usuari, manifesta que ha llegit, entès i acceptat els mateixos en la seva plena totalitat, quedant a l’efecte vinculat pels mateixos. Per tant, mitjançant la remissió de qualsevol dada de caràcter personal a través de qualsevol tipus de formulari de registre en-línia que s’incorpori en aquesta pàgina Web, vostè manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment perquè les dades subministrades siguin: (1) incorporades a un fitxer de dades titularitat i responsabilitat de la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ i (2) tractades de conformitat amb les finalitats establertes al present document.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del representant legal perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat La GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar als llocs i pàgines Web del Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari  anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que  la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ reconegui  el navegador dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar en cada visita per  accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per  impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta
necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri com a usuari de cada un dels serveis, la prestació dels quals requereixi el previ registre.
De conformitat amb l'establert en aquest document l'Usuari coneix i accepta l’ús de la tecnologia "Cookie" per part de GRANJA ESCOLA TERAPÈUTICA L'AURÓ, si bé pot configurar el seu navegador per ser avisat d’això i impedir la instal·lació de "Cookies" al seu disc dur; si us plau , consulti instruccions i manual del seu navegador per completar aquesta informació.